*** O wiele łez za późno – wyrok TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ***

 

15 marca br. Trybunał Konstytucyjny przesądził :  Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym prowadzi do naruszenia zarówno zasady równości stron w procesie, jak i zasady sprawiedliwości społecznej…

Co to praktycznie oznacza ? , że wyciągi z ksiąg handlowych banku nie będą miały mocy  dokumentu urzędowego.. Jak to jeszcze prościej powiedzieć ? , że bank przed sądem będzie musiał UDOWODNIĆ  , że klient banku jest mu winien wywodzoną kwotę pieniędzy , a nie klient , że mniej czy wogóle !!!  ( tak jak to jest do dzisiaj )..

Na  stronie www.sklepowicz.pl  , na forum tej str.  opisane są przypadki – tragedie – do których by nie doszło , gdyby orzeczenie Trybunału , bądź spełnianie podstawowych obowiązków ustawodawcy czyt. posłów zapadło znacznie wcześniej.. Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP  w  art. 76  jasno przesądzała że : 

 Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Trzeba było 14 lat , wielu milionów łez i cerpień ludzkich , by tak  OCZYWISTY wywód prawny zdefiniował Trybunał Konstytucyjny.. Przecież po wielokroć mówiłem publicznie , pisałem , że mi nie chodzi o nieoddawanie zaciągniętych kredytów/pożyczek … Długi trzeba zwracać , ale ? W jakiej wysokości , czy wymagalne , czy uprawnione , czy wogóle zaciągnięte..

Rolnik z okolic Jarocina spłacił kredyt bankowi Rolbank.. Ten upadł i został sprzedany innemu dużemu bankowi.. Nabywca nie przejął pełnej dokumentacji handlowej , a w zapisach księgowych widniał zapis kredytowy na owego rolnika.. Nowy wierzyciel  doliczył karne odsetki za 8 lat , uzyskał nakaz zapłaty i pan rolnik ma do zapłaty ponad milion złotych.. Sąd oparł wyrok na podstawie wyciągu z ksiąg handlowych nabywcy Rolbanku.. Skargi , protesty rolnika rozpłynęły się po jego polu jak poranna mgła.. Komornik wystawił na licytację cały majątek pana Andrzeja…

To jeden z przykładów , a znam ich bardzo wiele… Jestem przekonany , że wielu czytelników artykułu zna bądź słyszało o  podobnych sprawach  , gdzie ktoś nie oddał w termine 2 tys.zł ,  a otrzymał postanowienie sądu na 50 bądź więcej tys.zł.. Określenie  ” hodowanie długu ”  w naszej polskiej rzeczywistości zrobiło iście zawrotną karierę.. Nie jest mi w tym momencie do żartów , ale powinna powstać już dawno katedra ucząca specjalistów z zakresu zwielokrotniania wartości zobowiązania kredytowego.. Bank występując o nadanie klauzuli wykonalności na Bankowym Tytule Egzekucyjnym , o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym – nakazowym czy upominawczym – podaje watrość zobowiązania   i   ???    NICZEGO NIE MUSI UDAWADNIAĆ !!!  Sąd przysądza a dłużnik jak ma pieniądze na wpis sądowy i adwokata   ( jeśli znajdzie takiego , który wystąpi p/ko bankowi ) może  protestować do śmierci..  Trybunał w wyroku zmienił role procesowe stron.. To bank przed sądem będzie musiał udowodnić , że żądana kwota od dłużnika jest wymagalna w tej wysokości..

 Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka uważa, że orzeczenie jest bardzo ważne dla banków  „W świetle tego orzeczenia bank nie będzie już mógł wykorzystywać argumentu w formie wyciągu ze swoich ksiąg. Najważniejsze jednak, że orzeczenie nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie i możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, co podkreślił TK w ustnym uzasadnieniu” – powiedział  mec.Bańka.

Nie prawda panie mecenasie ! Oczywiście , że orzeczenie będzie miało wpływ na postanowienie o BTE.. Wystarczy , że dłużnik złoży skargę  ( w ciągu 7 dni ) na wysokość zasądzonej kwoty i bank będzie musiał udowodnić sądowi , że wnioskowana kwota nie jest z   ” kapelusza ” , a wynika z całkowitego  – uczciwego –  rozliczenia dłużnika..

Najważniejsze dla osądzonych , złupionych , okradzionych z nienależnych kwot Polaków !

Po opublikowaniu orzeczenia TK w Dzienniku Urzędowym  w oparciu o  Kodeks Postępowania Cywilnego :

Art. 4011(317) Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Art. 407. (323) § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. W sytuacji określonej w art. 4011 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym – od dnia ogłoszenia tego postanowienia.
 
Art. 408. Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
 
Ponieważ BTE   i  nakazy zapłaty zapadają na posiedzeniach niejawnych gdzie   ”   strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana ”  uważam , że jest uprawnionym pogląd , że żądanie wznowienia postępowania obowiązuje od dnia uchwalenia Konstytucji RP , czyli od 2 kwietnia 1997 r.
 
Za dni kilka na str. www.sklepowicz.pl  opublikuję wzór pozwu o wznowienie postepowania..
Jest takie biblijne powiedzenie  ”  Pycha idzie przed upadkiem „.. 
Sprawdziło się !!!
 
PS..
Ciekaw jestem jak poradzą sobie z konkluzją orzeczenia TK  firmy handlujące długami , fundusze sekurytyzacyjne i inne … Jak pamiętam ze szkoły kruk kracze …  Znaczy się będą krakać !!!  Zrobię wszystko by krakanie było słychać nie tylko w lesie , gdzie jest ich miejsce…
Roman Sklepowicz

2 komentarze *** O wiele łez za późno – wyrok TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ***

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%2 Guests%BOTS_SEPERATOR%3 Bots